Kontakt

Kontakt

Miroslav Vondra

+420 606 953 864

vondra.atlet@seznam.cz